Vad är 3videnz?

3videnz är en ordlek, som syftar på tre olika saker.

För det första syftar det på ordet evidens. Det är bara presenterat med en trea istället för ett stort E. Evidens – eller bevis – är grunden för all forskning. Här finns det ibland missförstånd kring vad som faktiskt gäller som bevis och inte. I mitt perspektiv ska forskning bygga på systematisering av empiriska iakttagelser, vilket i sin tur leder till ökat kunnande. Evidens uppstår i den systematiska framställan, genom att forskningen på ett transparent sätt redovisar hur och varför man kommit fram till det som man påstår sig veta.

För det andra syftar det på en trianguleringssyn inom forskningen. Här är det siffror 3 som är i fokus. Den positivistiska forskningen (något förenklat) menar att forskningen behöver triangulera det empiriska objektet som studeras, för att på det sättet nå bättre kunskap. Utifrån metaforen om navigering kan vi förstå det som att vi finner en sanning genom att studera från olika håll. Mer kritisk forskning förkastar den här metaforen, men vidmakthåller (oftast) att fler källor är bättre än enstaka. Det vill säga, ju fler observationer som visar på samma fenomen, desto starkare resonemang kan göras.

För det tredje syftar det till en lek med ordet tres från franskan, vilket betyder mycket och ordet evidens. Alltså, mycket evidens. Återigen en anspelning på att kunskap genom forskning bygger på insamlandet och systematiserandet av empiriska observationer.