Publikationer

Nedan en sammanställning av mina publikationer. De går även att hitta i SwePubs lista.

Böcker

Karlsson, T. S. (2017). New Public Management: Ett nyliberalt 90-talsfenomen? Lund: Studentlitteratur.

Karlsson, T. S. (2014). Manager and Civil Servant: Exploring actors’ taken-for-granted assumptions in public administration. Lund: Lund University. [Doktorsavhandling]

Andersson, F., Bergström, T., Bringselius, L., Dackehag, M., Karlsson, T. S., Melander, S., & Paulsson, G. (Eds.). (2012). Speglingar av en förvaltning i förändring: Reformeringen av Försäkringskassan. Stockholm: Santérus.

Bokkapitel

Karlsson, T. S. (2017). Shaping NPM: Social Democratic Values at Work. In I. Lapsley & H. Knutsson (Eds.), Modernizing the Public Sector: Scandinavian Perspectives. London: Routledge.

Karlsson, T. S. (2012). Organisering och styrning för ökad enhetlighet. In F. Andersson, T. Bergström, L. Bringselius, M. Dackehag, T. S. Karlsson, S. Melander, & G. Paulsson (Eds.), Speglingar av en förvaltning i förändring: Reformeringen av Försäkringskassan. Stockholm: Santérus.

Internationella tidskrifter

Karlsson, T. S., & Olsson, J. (in press). Considering (new public) civil servants: Emergin roles and contexts. Scandinavian Journal of Public Administration. 

Karlsson, T. S. (in press). Searching for managerial discretion: How public managers engage managerialism as a rationalization for increased latitude of action. Public Management Review. doi:10.1080/14719037.2018.1473475

Karlsson, T. S. (2017). Book review: A Research Agenda for Management and Organization Studies, edited by Czarniawska. Scandinavian Journal of Public Administration, 21(3), 137-140.

Andersson, F., Bergström, T., Bringselius, L., Dackehag, M., Karlsson, T. S., Melander, S., & Paulsson, G. (2011). Organisatoriska vägval: en studie av Försäkringskassans förändringsarbete. Nordiska Organisasjonsstudier, 13(4), 53-76.

Konferensartiklar

Karlsson, T. S. (2017). The search for managerial discretion: How responsiveness is competing with neutrality in public management. Paper presented at the IRSPM XXI, Budapest, Hungary.

Karlsson, S., & Karlsson, T. S. (2017). Investigating dilemmas in language policy implementation. Paper presented at the IRSPM XXI, Budapest, Hungary.

Karlsson, T. S. (2015). Challenging the dichotomy of management and civil service: An institutional analysis of Swedish public management. Paper presented at the 19th annual conference of the International Research Society for Public Management, Birmingham, UK.

Karlsson, T. S. (2010). Styrparadoxens förvaltare – om styrning och komplexitet i offentlig förvaltning (Eng: The manager of the the control paradox – about control and complexity in public administration). Paper presented at the Nordisk Workshop XV i Ekonomi- och Verksamhetsstyrning (Eng: Nordic Workshop XV in Management Control), Lund.

Karlsson, T. S. (2010). The (re)production of accountability in the Swedish public sector. Paper presented at the 14th annual conference of the International Research Society for Public Management, Bern, Switzerland.

Karlsson, T. S. (2009). The (re)production of accountability within the Swedish public sector. Paper presented at the The Gothenburg Public Management seminar 2009, Gothenburg.

Working papers

Karlsson, T. S. (2012). A conceptual framework for logical (original) institutionalism. Manchester Business School. Paper presented at the higher seminar for Manchester Accounting and Finance Group.

Rapporter

Karlsson, T. S., & Nilsson, V. (2017). Bristande samordning och liten förståelse: En studie av arbetsgivares behov av stöd vid anställning av individer i långvarigt utanförskap (Vol. Rapport 143). Göteborg: Kommunforsking i Västsverige.

Karlsson, T. S., & Paulsson, A. (2010). Den värdefulla ekonomen: En rapport om resurstilldelningen. En jämförelse med Danmark, Norge och Finland. Civilekonomen, Stockholm.

Övrigt

Karlsson, T. S. (2017). Trendiga chefsideal inte alltid bäst för samhället. Sydsvenska Dagbladet.

Karlsson, T. S. (2014). Ämbetsmannen som också blev manager. Lund Business Review.  Retrieved from http://review.ehl.lu.se/tag/tom-s-karlsson/