Pågående projekt

Som forskare och författare arbetar jag med många olika projekt samtidigt. Vissa projekt har en mer långsiktig plan, medan andra förväntas genomföras i närtid. Här nedan kan du läsa lite kort om de projekt som jag arbetar med just nu (och som jag avslutat). Om du är intresserad av att veta mer om projekten, eller vill att jag ska föreläsa om eller kring ett visst projekt, så ta gärna kontakt med mig.

Pågående forskning

New Public Management
Det globala fenomenet NPM har idag knappas undgått någon som befinner sig i eller i närheten av den offentliga sektorn. Det har också varit ett starkt tema i den forskning som jag arbetat med (bland annat har det resulterat i boken ”New Public Management: Ett nyliberalt 90-talsfenomen?” som publicerades på Studentlitteratur 2017).

Projektet fortsätter med bland annat en strukturerad litteraturstudie där jag och en kollega har gjort en närläsning av 299 artiklar som publicerats de senaste 25 åren på temat, i syfte att ta reda på vad vi vet om fenomenet.

Projektet finansieras av Göteborgs universitet samt delvis av Linneuniversitetet (via forskning i tjänst)

Post-NPM, vad är det?
Som en vidareutveckling av mitt intresse för NPM, driver jag även ett projekt där jag tillsammans med en kollega studerar sådan idéer och reformer som kom efter NPM; s.k. post-NPM. Projektet pågår under 2018 och kommer att avrapporteras på den årliga KFi-dagen i november. Det går att läsa lite kort om projektet här.

Projektet finansieras av Kommunforskning i Västsverige

Marknadisering av högre utbildning
Tillsammans med en kollega på Göteborgs universitet genomför jag en studie om marknadiseringen av den högre utbildningen. Vi gör detta genom att granska begreppet internationalisering och hur detta begrepp kommit att användas i interna policy-dokument kring framförallt språkval. I nuläget arbetar vi med två vetenskapliga artiklar, som kommer att skickas till tidskrift under 2018.

Projektet finansieras av Göteborgs universitet (via forskning i tjänst)

Digitaliseringens möjlighet till ökad effektivitet och kvalitet i förvaltningsutförandet
Digitaliseringen av den offentliga sektorn är ett hett ämne. Det finns idag stora frågetecken kring vad digitalisering innebär (och kommer att innebära) och vilka konsekvenser eller effekter som det kan leda till. I ett större projekt som genomförs på Förvaltningshögskolan vid Göteborgs universitet, studerar jag digitalisöringens möjlighet att öka effektivitet och kvalitet. Projektet löper under hösten 2018 samt våren 2019 och kommer därefter avrapporteras skriftligen.

Projektet finansieras av Göteborgs universitet (genom satsade forskningsmedel)

Övriga projekt
Utöver ovanstående har jag ett antal mindre projekt som bedrivs tillsammans med kollegor eller studenter i Sverige.

Avslutade projekt

Chefers behov av handlingsfrihet
Den möjlighet som individer har att agera utanför satta ramar eller policys benämns inom forskningen som handlingsfrihet. I en studie av chefers samtal med varandra, har jag analyserat hur denna handlingsfrihet konstrueras i termer av kundtillvändhet, mod och lydighet. Studien har publicerats i Public Management Review, som är en högrankad vetenskaplig tidskrift för offentlig förvaltning.

Bristande samordning och lite förståelse
Under 2017 genomförde jag och en kollega vid Kommunforskning i Västsverige en intervjustudie med 33 informanter i syfte att studera varför arbetsgivare inte anställer individer med funktionsvariation. Studien resulterade i en rapport och jag har även genomfört en rad olika föreläsningar på temat.

Manager and Civil Servant
Detta var mitt avhandlingsprojekt, där jag under ett antal studerade chefers idéer och antaganden om styrning och organisering av offentlig sektor. Avhandlingen finns att ladda ner som pdf eller köpa som bok. Jag har också skrivit ett inlägg om avhandlingen som kan läsas här.